OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

K ochraně životního prostředí zabezpečuji činnost jako podnikový ekolog v rámci pravidelných návštěv u zadavatele, např. vedení průběžné evidence odpadů, agenda provozní dokumentace zdrojů znečištění ovzduší, kontrola míst nakládání s odpady, komunikace s příslušnými úřady z oboru ochrana životního prostředí a vedení této agendy. V rámci své hlavní činnosti provádím také legislativní poradenství a technickou pomoc z celého spektra ochrany životního prostředí.

Ovzduší

Zajištění povinností vyplývajících ze zák. č. 201/2012 Sb., zákon o ochraně ovzduší

Ochrana vod

Zajištění povinností vyplývajících ze zák. č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

Ekologická újma

Zajištění povinností vyplývajících ze zákona č. 167/2008 Sb., zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a prováděcího Nařízení vlády č. 295/2011 Sb., o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy

Odpady
Prevence závažných havárií

Zajištění povinností vyplývajících ze zákona č. 224/2015 Sb.

Nakládaní s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi
OBJEDNEJTE SI VSTUPNÍ KONZULTACI ZDARMA