POŽÁRNÍ OCHRANA

Výkon odborně způsobilé osoby

Provádím výkon odborně způsobilé osoby v požární ochraně, výkon funkce technika v požární ochraně a výkon funkce preventisty v požární ochraně.

Provedení vstupního auditu

Společně projdeme vaše provozovny a provedu audit stávající požární ochrany. Na základě auditu navrhnu řešení požární ochrany přesně pro vaše provozovny.

Dokumentace požární ochrany

Přesně dle potřeb vašich provozoven vypracuji požární řád, požární poplachové směrnice, požární evakuační plán, řád ohlašovny požárů, požární nebezpečí, dokumentaci zdolávání požáru atd.

Požární značení

Projdu vaše stávající požární značení a navrhnu změny. Dostanete instrukce, jak zacházet s požární knihou.

Zastupování při jednání s orgány státního požárního dozoru

Zařídím za vás vše potřebné při jednání s HZS. Spolupracuji s HZS při cvičeních.

Prevence požární ochrany

Provádím pravidelné prohlídky dle lhůt v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a dle vyhlášky MV č. 246/201 Sb., o požární prevenci.

Školení v oblasti požární ochrany
Školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců

Zajištění školení zaměstnanců v oblasti požární ochrany.

Odborná příprava preventistů a požární hlídky

Odborná příprava preventistů a preventivní požární hlídky, případně dalších osob pověřených pro zabezpečení požadavků PO.

Jak probíhá spolupráce?

Domluvíme si nezávaznou schůzku. Navštívím vaši provozovnu a provedu vstupní audit na všech vašich pracovištích. Na základě auditu stanovím rozsah dokumentace a osnovy školení vašich zaměstnanců.

Průběh činnosti u zákazníka

  1. Provedení vstupního auditu
  2. Zpracování výsledku auditu objednavatele
  3. Projednání výsledků auditu s vedením organizace/společnosti.
Výsledek naší spolupráce
Zpracování kompletní dokumentace PO
Školení a odborná příprava osob na úseku PO
Nápravná opatření pro zajištění podmínek PO
Kontrola a revize prostředků požární ochrany
Provedení školení zaměstnanců v PO
Provádění pravidelných kontrol a dodržování podmínek PO
Poradenství v oblasti PO
Doplnění bezpečnostního značení
Kritické situace a pracovní úrazy

Vypracováním dokumentace moje práce nekončí. Jsem tady i ve chvílích, kdy řešíte na pracovišti závažný pracovní úraz. 

Všechny potřebné dokumenty na jednom místě

Pro usnadnění administrativy nabízím mým klientům veškerou dokumentaci v klientské zóně.

OBJEDNEJTE SI VSTUPNÍ KONZULTACI ZDARMA